ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ”

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 53/2023 (ΑΔΑ: ΡΟΤΡΩ9Μ-0Ι9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση κήπων πάρκων», προϋπολογισμού 123.357,97€ ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ) 23PROC012260191

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) 23PROC012260105

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ) (1)