Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ”ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023”

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, β) τη με αριθμό 96/2023 (ΑΔΑ: 6Β3ΧΩ9Μ-ΨΜ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει
διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο
«Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2023».
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66 133 Δράμα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΕΕΣ_pdf