Διεξαγωγή διαγωνισμού “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Ψυχρής Ασφάλτου”

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Περίληψη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς