Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Διεξαγωή διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020»

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας: «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020», εκτιμώμενης αξίας  46.800,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ