Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
με προϋπολογισμό: 135.313,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
(υπάρχουσα πίστωση για το 2013 150.000,0 €)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 80.951,40 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 14.571,25 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 14.328,40 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 159,52 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 25.302,43 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 14-11-2013

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ