Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»
με προϋπολογισμό: 25.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 14.926,80 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 2.686,82 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 2.642,04 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 69,54 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 4.674,80 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 21-08-2014 αντί τιμήματος 5€ το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ