Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 121.461,68 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 150.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, με εγκεκριμένη πίστωση 150.000,00 €.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ