Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013»»

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013»
με προϋπολογισμό: 112.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 54.043,12 €
Δαπάνη εργασιών ΗΜ 12.189,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 11.921,78 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 11.723,09 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 1.179,92 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 20.943,09 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 6-6-2013 αντί τιμήματος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ