Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
με προϋπολογισμό: 1.800.00,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 843.574,25 €
Δαπάνη εργασιών ΗΜ 88.366,00 €
Δαπάνη εργασιών ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6.140,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 168.854,45 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 166.040,21 €
Απολογιστικές δαπάνες :
1) ?σφαλτος 99.621,12 €
2) ?σφαλτος ΓΕ+ΟΕ 17.931,80 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 72.886,80 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 336.585,36 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 13/3/2013 ημέρα Τετάρτη, αντί τιμήματος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα.
Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ,FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Μόσχου Αθανάσιος, 2521350712 (amosx@dimosdramas.gr)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ