Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 567.852,00 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 700.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα υποβολής προσφορών, επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ