Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ)»

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012
image_print

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ)», με προεκτιμώμενη αμοιβή 60.945,54 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 16 Τοπογραφικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 9.910,82 €,
β) κατηγορία 21 Γεωτεχνικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 8.063,55 €
γ) κατηγορία 20 Γεωλογικές μελέτες, 2.248,20 €
δ) κατηγορία 09 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.721,64 €
ε) κατηγορία 27 Περιβαλλοντικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 14.051,25 €
στ) κατηγορία 13 Υδραυλικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 13.646,00 €
ζ) κατηγορία 18 Χημικοτεχνικές μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή 9.304,09 €.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ