Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2012 2013

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012
image_print

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013
1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα,
τηλ. 2521350712, φαξ 2521023343
2α. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός διαγωνισμός
2β. Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή
3α. Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Δήμος Δράμας
3β. Φύση : Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δράμας για το σχολικό έτος 2012 – 2013.
3γ. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα δρομολόγια.
4. Προθεσμία υλοποίησης της μεταφοράς: 177 ημέρες
5α. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα οικεία έγγραφα:
Δήμος Δράμας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα , τηλ. 2521350712, φαξ 2521023343
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του Δήμου Δράμας, dimos-dramas.gr.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΝΙΜΠΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ