Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)»

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.Δ. 60/2007, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)».Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τους όρους διακήρυξης

Κατεβάστε το παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών που περιέχεται μέσα στους όρους