Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ»

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Ν.3463/06, τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.Δ. 60/2007, για την προμήθεια λογισμικών.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 42.497,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τους όρους διακήρυξης