Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης Προμήθειας λογισμικών

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Ν.3463/06, τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.Δ. 60/2007, τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/Α/2014) και την αριθ. 782/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την προμήθεια λογισμικών, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη υπ’ αριθμ 3/2014 της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Τμήματος ΤΠΕ Δήμου Δράμας.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε την διακήρυξη

Κατεβάστε διευκρινήσεις