Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:«Προμήθεια μεσημβρινών γευμάτων Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Δράμας»

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) και το υπ αριθμ. 94 άρθρο , παράγρ . 18 του Ν. 3852 /10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης » με το οποίο μεταβιβάζεται στους Δήμους η αρμοδιότητα μεταφοράς και σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων , προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μεσημβρινών γευμάτων , προϋπολογισμού 208.704,03 ευρώ με το ΦΠΑ .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ