Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης του διαγωνισμού “Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του Δήμου Δράμας”

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014
image_print

 Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007 και την αριθμ. 520/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του Δήμου Δράμας».
Ο προϋπολογισμός είναι 24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ