Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » , για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου ,προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ