Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης της εργασίας «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014
image_print

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007 και β) τη με αριθμό 9/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΒΙΨΟΩ9Μ-ΜΥΩ) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία "ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ".
Ο προϋπολογισμός είναι 152.499,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ