Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014
image_print

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών φωτισμού

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 79.996,49 ευρώ με το ΦΠΑ.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ