Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ – ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ – ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»
με προϋπολογισμό: 220.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 131.753,07 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 23.715,55 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 23.320,29 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 72,88 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 41.138,21 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 10-04-2014 αντί τιμήματος 5€ το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ