1

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου

και το ενημερωτικό έγγραφο της COCOF