Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – Aπρίλιος 2018»

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας

προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – Aπρίλιος 2018», προϋπολογισμού 39.680,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΛΑΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ