Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της Δ.Ε. Δράμας, του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016
image_print

 Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν. 4281/2014 και β) τη με αριθμό 127/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας  στα περιαστικά δάση   της Δ.Ε. Δράμας, του Δήμου Δράμας», προϋπολογισμού  24502,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εκτέλεση της εργασίας αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-10-2016 (ημερομηνία λήξης της αντιπυρικής περιόδου).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ