Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015
image_print

 Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν.4155/2013 και β) τη με αριθμό 219/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Β8Δ7Ω9Μ-069) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας», προϋπολογισμού  7.998,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ