Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Κατασκευή 2 προπονητηρίων

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με   ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δύο προπονητηρίων», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 542.800,00 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 650.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών και έλεγχο ομαλότητας της παρ. β του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης