Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/4/2021 – 16/4/2022 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Διακήρυξη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Προκήρυξη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς