Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΔΡΑΜΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης”»

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΔΡΑΜΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος ‘‘Καλλικράτης’’» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 47.578,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ(23%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, υπό την αίρεση της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης έργου από την ΕΥΔ του ΕΠ ΔΜ.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε την διακήρυξη