Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016
image_print

       Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 102/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΡ4ΠΩ9Μ-ΘΡΓ ορίζεται ως νέα ημερομηνία διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» η 8η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ