Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης έργου “Επισκευή – βελτίωση κυνοκομείου”

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – βελτίωση κυνοκομείου» συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 32.350,06 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 40.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης