Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

με προϋπολογισμό:  109.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Δαπάνη εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                                                           64.514,90 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)                                                 11.612,68 €

Απρόβλεπτα

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)       11.419,14 €

Αναθεώρηση (πρόβλεψη)                                                                                           356,50 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                                                                                21.096,77 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 03-08-2017 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων (παράρτημα Β) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269 Β /30-12-2016).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,  FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παπαδόπουλος Σταύρος, 2521350714 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – 661 33 Δράμα) στις 08-08-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του  Ν. 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου ως εξής: στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους        1.759,00 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Οι οικονομικές προσφορές θα διατίθενται μέχρι τις 03-08-2017

 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ