Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ» με κωδικό MIS 50317299

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023
image_print

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ », η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 50317299.  Η σύμβαση του Έργου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.005 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του Έργου είναι η υλοποίηση δράσεων, δημοσιότητας, συμβουλευτικής, πιστοποίησης και κατάρτισης, για εκατό (100) ανέργους ωφελούμενους, κατοίκους του Δήμου Δράμας, σε τομείς εργασιακών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε αντιστοιχία με τομείς που δίνει έμφαση το Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.

Με την παρούσα συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύσσονται οι 14 θέσεις που δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη συμμετοχή επιλέξιμων υποψηφίων, ως εξής:

 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ: Παροχή υπηρεσιών επισιτιστικού τομέα (Εκπαιδευτικό επίπεδο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ)

Θέσεις κατάρτισης: 14 (δεκατέσσερις)

 Διάρκεια σε ώρες του προγράμματος: 135 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, με επιδότηση 5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης

Δράση Συμβουλευτική: υποστήριξη των ικανοτήτων των ωφελούμενων με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής (18 συνεδρίες, ατομικές και ομαδικές, σε κάθε ωφελούμενο).

Πιστοποίηση: Την Πιστοποίηση θα διενεργήσει Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), διαπιστευμένoς σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024. Οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωσή του κύκλου κατάρτισης και πιστοποίησης θα λαμβάνουν βεβαίωση πιστοποίησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 01.07.2023 έως και την Τετάρτη  05.07.2023 και ώρα 12:30 το μεσημέρι.

α) αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση KEK ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Αν. Μακρή & Δαμασκηνού, ΤΚ 66 133, Δράμα, (Δευτ- Παρ, 09:00 – 17:00), Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25210 37071,  e-mail: info@kek-filippos.gr

β)  ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Έργου: http://europroodos.gr/δημιουργικη-δραμα/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ

Πρόσκληση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ωφελουμένων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ