ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗN 1η/17-01-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Δείτε τον πίνακα εδώ