Πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης του Δήμου Δράμας

Φωτογραφία πληκτρολογίου και εύρεσης εργασίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ