Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πίνακες Κατάταξης Επιτυχόντων Υποψηφίων και Απορριφθέντων της Α.Π.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ. – Νέα Φάση», των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Πληροφορικής για Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και Αττική.

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019
image_print
Πίνακες Κατάταξης Επιτυχόντων Υποψηφίων και Απορριφθέντων της Α.Π.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ. – Νέα Φάση», των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Πληροφορικής για Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και Αττική.

Πίνακες κατάταξης Επιτυχόντων Υποψηφίων  και πίνακες Απορριφθέντων Υποψηφίων των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών στην ειδικότητα της Πληροφορικής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της περιφέρειας Αττικής, για τις θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–ΝΕΑ ΦΑΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση, από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης, των στοιχείων των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Βάσει της υπ. αριθμ.  660/7/34350/19-10-2018 πρόσκλησης, στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων των υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει την υπογραφή  του υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχόντων.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης Αίτησης Θεραπείας έως και την Τρίτη 18/6/2019, η οποία θα  συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 30,00 € (τριάντα ευρώ).

Ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Σχετικά Αρχεία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 6244/374/7-6-2019

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΒΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΡΟΔΟΠΗΣ