Άδεια Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (άρθρο 2 υπ’αριθμ. 1107414/1491/ΤΕΦ/26-11-2003 (ΦΕΚ 1827 Β) αναφέρονται παρακάτω.

Μετά από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών και εντός τριάντα (30) ημερών εκδίδεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν εντός (10) ημερών η Απόφαση Δημάρχου για τη χορήγηση της άδειας .