1

Απαλλαγή Φαρμακευτικής Δαπάνης

  • Κατάθεση αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  (αναγράφονται στην αίτηση).
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών  όσον αφορά την πληρότητα και την γνησιότητα.
  • Πρωτοκόλληση της  αίτησης.
  • Έλεγχο, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου, στο σύστημα ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ E. μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων σχετικά με την διαπίστωση ασφαλιστικής ή μη ικανότητας του αιτούντος καθώς και έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.
  • Έκδοση σχετικής απόφασης η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και ενημερώνεται το μητρώο της υπηρεσίας.