Ονοματοδοσία

Καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης , πριν από τη βάπτιση του παιδιού , με αμετάκλητη δήλωση και των δυο γονέων ή μόνο του  ενός εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου , θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται το όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί.