Ονοματοδοσία

Καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης , πριν από τη βάπτιση του παιδιού , με αμετάκλητη δήλωση και των δυο γονέων ή μόνο του  ενός εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου , θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται το όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί.

Mε τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ.
Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση.
Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του (με αναφορά στο όνομα που συμφωνεί να δοθεί), θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Εναλλακτικά οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το όνομα του παιδιού τους ή και την βάπτιση του καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.