ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»,

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με
προϋπολογισμό: 248.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι
τη Δευτέρα 29/05/2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 17:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,  με αριθμό συστήματος 192535.

Πληροφορίες στη  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αδαμαντίδης Γεώργιος ( τηλ. 2521350701 , e-mail: gadam@dimosdramas.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% του ποσού της
εκτιμώμενης αξίας του/ων προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό σύμφωνα με την παρ.2.2.2.1. της διακήρυξης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) _signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _signed_

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 11_signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 12_signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 11_ WORD

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 12_WORD