Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» .

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 374/2021 (ΑΔΑ Ψ7Β0Ω9Μ-3Β0)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΣΣ espd-request-v2(7)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΘΟ ΕΕΕΣ espd-request-v2(10)_signed