Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

              με προϋπολογισμό:  90.250,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με δαπάνη Εργασιών 53.278,16

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.590,07

Απρόβλεπτα  9.430,23

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7326.01

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 23/11/2020 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/11/2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 72.782,26 € χωρίς ΦΠΑ), με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω ενώσεως οικονομικών φορέων) που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  , FAX επικοινωνίας  2521023343,

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:

Μόσχου Αθανάσιος ( τηλ. 2521350712 , e-mail: amosx@dimosdramas.gr)

 

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.455,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε την ΕΣΥ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ

Κατεβάστε σε επεξεργάσιμη μορφή το ΤΕΥΔ

Κατεβάστε υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ