Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ- ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ- ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ- ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ- ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

με προϋπολογισμό: 117.380,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7323.10

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 24/02/2020 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 28/02/2020

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία:

Παπάζογλου Ιωάννης ( τηλ. 2521350655 , e-mail: ipapaz@dimosdramas.gr)

 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.894,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα στον χώρο

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

με την συμπλήρωση του ΑΑ Συστήματος: 87619