1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 461/2021 (ΑΔΑ ΨΥ6ΞΩ9Μ-ΕΡΗ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου  και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022».

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2(13)