1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Δράμας»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Δράμας».

 

με προϋπολογισμό: 500.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμού 403.225,81€ χωρίς ΦΠΑ) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» τη ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με ΣΑΕ 2022ΣΕ08210032 , ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036132508.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Δευτέρα 02/10/2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/10/2023

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμού 403.225,81€ χωρίς ΦΠΑ)

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4782/2021 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr). Ο αριθμός διαγωνισμού είναι 203494

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία:

Μίλκα Ελένη ( τηλ. 2521350652 , e-mail: emilk@dimosdramas.gr)

 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52 €) και ισχύ τουλάχιστον δεκατέσσερεις (14) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 02/12/2024.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι δέκα πέντε (15%) τοις εκατό της αξίας της σύμβασης , υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε την ΕΣΥ

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε ΣΤΟΙΧΕΙΑ της ΜΕΛΕΤΗΣ