Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας “Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων”

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας
“Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων”
σύμφωνα με την συνημμένη 06/2022 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) και η
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.12 με τίτλο “ Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης
απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων ” του οικονομικού έτους 2022.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους (σφραγισμένη), καθώς
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας, 1ος όροφος, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου.

Κατεβάστε την Πρόσκληση-Μελέτη εδώ

Κατεβάστε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εδώ