Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”, προϋπολογισμού 415.000,00  € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 29/2018 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45236210-5,37535200-9.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  15/04/2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/04/2019 και ώρα 10.00 π.μ.
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.