Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”, προϋπολογισμού 71.500,000 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 1/2021,αριθμό συστήματος 186580 ΕΣΗΔΗΣ και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016.Κωδικός CPV :45236210-5 , 37535200-9,34928520-9,45233120-6.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι ΣΑΤΑ
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  17/02/2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ espd-request-v2 (10)