Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Προκήρυξη κυλικείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 5/4/2017

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ.πρωτ.529

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

66100 Δράμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΤΟΥ 8ου Δημοτικού Σχολείου ΔΡΑΜΑΣ

Ο Πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Έχοντας υπόψη την :

  1. ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’)Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»
  2. απόφαση αρ. 11/2017της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διακηρύσσει

Ανοικτό ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου

του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, Ιπποκράτους, Δράμα

με μοριοδότηση εφαρμόζοντας τα παρακάτω κριτήρια:

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,

δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας (παλαιά Δημαρχεία Πλατείας Ελευθερίας 1) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής

στις 08/05/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, ή να κατατεθούν αυθημερόν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού. Εκμεταλλευτής ανακηρύσσεται ο πλειοδότης με την μεγαλύτερη τιμή που θα προκύψει από την μοριοδότηση του συνδυασμού των κριτηρίων.

Η σύμβαση ισχύει για εννέα χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με τον πλειοδότη και λήγει την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τον Γραφείο Παιδείας του Δήμου Δράμας στο παλιό Δημαρχείο (πλατεία Ελευθερίας -2ος Όροφος) κατόπιν αιτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521 0 21054 κ. Ζειτιδου Μαρία

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Μαμσάκος Χριστόδουλος