Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ”

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ», με προϋπολογισμό 47.780,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία, Τ.Κ. 66133.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. (κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  A1 τάξη και άνω ) με το αντίστοιχο δικαίωμα.

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε εδώ την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε εδώ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε εδώ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΕΣΥ

Κατεβάστε εδώ το ΤΕΥΔ

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ