Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ”

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
image_print

 

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

 

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ

ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»

              με προϋπολογισμό:  4.050.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό    € 2.688.181,23

β) κατηγορία Η/Μ (ΔΙΚΤΥΑ), με προϋπολογισμό €    328.973,26

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Ανατ. Μακεδονία – Θράκη 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από  Εθνικούς πόρους. Εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στη ΣΑΕΠ-031/1 με κωδικό 2018ΕΠ03110004.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 31-01-2019 καταληκτική ημερομηνία και ώρα  15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-02-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω ενώσεως οικονομικών φορέων),  που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .

Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”[i], απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  11-12-2018.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 65.323,00 ευρώ.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας.

 

Ο Δήμαρχος Δράμας

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος

 

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε εδώ την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε εδώ την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατεβάστε εδώ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε εδώ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε εδώ τα ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ